ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ::  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
ค้นภายใน web ค้นหาจาก  
     
 
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ ทต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ผลงาน ทต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง ทต.
 
 
 
                 
          

 

 
 
  ข้อมูลทั่วไปของอบต.

 

ที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
ที่ตั้งเลขที่ ๑ หมู่ ๖ ซอยวัดเทียนถวาย ต . บ้านใหม่ อ . เมือง จ . ปทุมธานี

  การปกครอง แบ่งเป็น ๖ หมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑ บ้านคลองบ้านใหม่
หมู่ที่ ๒ บ้านคลองบางตะองค์
หมู่ที่ ๓ บ้านคลองรังสิตฝั่งใต้
หมู่ที่ ๔ บ้านคลองรังสิตฝั่งเหนือ
หมู่ที่ ๕ บ้านบางกระต้น
หมู่ที่ ๖ บ้านบางสานฝั่งเหนือ
     

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

  อาชีพของราษฎร โครงสร้างรายได้ของครัวเรือน

ที่

อาชีพ

จำนวน

( ครัวเรือน )

ร้อยละ

ที่

ระดับรายได้เฉลี่ยต่อปี

จำนวน

( ครัวเรือน )

ร้อยละ

เกษตรกรรม

๖๔

๑.๔๔

ต่ำกว่า ๒๐ , ๐๐๐ บาท

-

-

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

๒๙๔

๖.๖๒

๒๐ , ๐๐๐ บาท ขึ้นไป

๔,๔๔๓

๑๐๐

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว

๒๖๓

๕.๙๒

รวม

๔,๔๔๓

๑๐๐

รับจ้างทั่วไปหรือโรงงานอุตสาหกรรม

๓,๘๒๒

๘๖.๐๒

รวม

๒,๔๔๓

๑๐๐


ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ด้านคมนาคม ด้านแหล่งน้ำ

ที่

ระยะทาง

สภาพการใช้ประโยชน์

ที่

ประเภท

จำนวน

ประโยชน์ที่ได้รับ

(กม.)

ใช้การได้ดี

( สาย )

ชำรุด

( แห่ง )

พื้นที่
(ไร่ )

ครัวเรือน

ถนน คสล .

๔.๗๓

๔.๗๓

-

บ่อน้ำตื้น / สระน้ำ

-

-

-

ถนนลาดยาง

๘.๕๒

๘.๕๒

-

บ่อบาดาล

๑๑

-

๔,๔๔๓

ถนนลูกรัง

๙.๑๐

๙.๑๐

-

ฝาย / ทำนบ / พนังกั้นน้ำ

-

-

-

อื่น ๆ

-

-

-

ประปาหมู่บ้าน , อื่น ๆ

-

๔,๔๔๓

คลอง

-

๔,๔๔๓

แม่น้ำเจ้าพระยา

-

๔,๔๔๓

รวม

๒๓

๔,๔๔๓

จำนวนครัวเรือน 
ที่มีไฟฟ้าใช้ ๔ , ๔๔๓ ครัวเรือน ร้อยละ ๑๐๐

การสื่อสาร

( ๑ ) ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์หรือวิทยุใช้ ๔,๔๔๓ ครัวเรือน ร้อยละ ๑๐๐
( ๒ ) ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ ๒ , ๐๐๐ ครัวเรือน ร้อยละ ๗๒ . ๐๒
( ๓ ) ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์บ้านหรือเคลื่อนที่ ๔,๔๔๓ ครัวเรือน ร้อยละ ๑๐๐
( ๔ ) หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย ๑ แห่ง


ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้ - ไร่
ถูกบุกรุกทำลาย - ไร่

พื้นที่สาธารณะ

พื้นที่ป่าไม้ - ไร่
ถูกบุกรุกทำลาย - ไร่

สภาพน้ำเสีย สาเหตุสำคัญของน้ำเสีย
( ๑ ) ประชาชนทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง
( ๒ ) โรงงานอุตสาหกรรม ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ

ข้อมูลขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณขยะ ๑๒ ตัน / วัน
วิธีกำจัดขยะ ฝังกลบ
ปริมาณขยะที่กำจัดได้ต่อวัน ๑๒ ตัน ลบ.ม.

 

 


 
 
 
 


หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต. | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2012 by Dungbhumi Co.,Ltd.